Czy najemca bez zgody właściciela mieszkania może zameldować się w wynajmowanej nieruchomości? W dalszej części artykułu wyjaśniamy, jak to rzeczywiście wygląda i z jakich przepisów prawnych wynika oraz jak zabezpieczyć swój interes, dbając o odpowiednie zapisy w umowie najmu. Zapraszamy do lektury!

Właściciele mieszkań bardzo często zadają pytanie nam, agentom: Czy najemca bez zgody właściciela mieszkania może zameldować się w wynajmowanej nieruchomości? W dalszej części artykułu wyjaśniamy, jak to rzeczywiście wygląda i z jakich przepisów prawnych wynika oraz jak zabezpieczyć swój interes, dbając o odpowiednie zapisy w umowie najmu.

Przede wszystkim należy podkreślić, że w Polsce obowiązek meldunkowy jest prawnie uregulowany i wynika on z następujących zapisów:

  1. Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia  z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca).
  2. Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca).
  3. Art. 41 ust. 2 ustawy z dnia  z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca).
  4. Art. 41 ust. 2a ustawy z dnia  z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Przepis ust. 2 stosuje się także do członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697)).
  5. Art. 41 ust. 3 ustawy z dnia  z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Cudzoziemiec niewymieniony w ust. 1-2a, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca).

Z wymienionych artykułów wynika zatem, że właściciel nie może zabronić najemcom, aby ci zameldowali się w wynajmowanym mieszkaniu na czas obowiązywania umowy najmu, a to oznacza, że najemca nie musi posiadać zgody właściciela na zameldowanie. Wystarczy podpisana zgodnie z prawem umowa najmu i określony w niej termin jej obowiązywania.

Tym samym, jakiekolwiek zapisy w umowie najmu, zabraniające najemcy zameldowania w wynajmowanym lokalu będą niezgodne z prawem.

W związku z powyższym, najbezpieczniejszą formą umowy najmu dla właściciela wydaje się być umowa na czas określony, gdyż wówczas najemca będzie mógł się zameldować na ten określony czas wskazany w umowie najmu i meldunek czasowy wygaśnie z ostatnim dniem najmu (właściciel nie musi nic robić).

W przypadku podpisania umowy na czas nieokreślony, najemca może zameldować się na pobyt stały.

W tym przypadku należy w umowie najmu zawrzeć:

 

Dariusz Ziemkowski, Dyrektor Działu Sprzedaży Powiśle, MAXON Nieruchomości

Other news