Maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną w 2023 roku w porównaniu z ich wartościami z 2022 roku. Znane już są nowe stawki podatku od nieruchomości, których wartość nie jest jednakowa w całej Polsce. Przeczytaj i dowiedz się, jaki zapłacisz podatek w nadchodzącym roku.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną w 2023 roku w porównaniu z ich wartościami z 2022 roku. Znane już są nowe stawki podatku od nieruchomości, których wartość nie jest jednakowa w całej Polsce. Należy pamiętać, że ich ostateczna wysokość jest ustalana przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości tj. rady gmin oraz rady miast.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 roku (Monitor Polski z 18 lipca 2022 r., poz. 696), ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku wzrosły o 11,8% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2021. Co ważne, powyższy wskaźnik cen wpływa na coroczne ustalanie przez Ministra Finansów górnych granic stawek podatkowych (stawki maksymalne).

Z uwagi na wzrost wskaźnika inflacji doszło do waloryzacji maksymalnych ustawowych stawek podatkowych, które będą obowiązywały już w 2023 roku. W tym przedmiocie dnia 28 lipca 2022 roku Minister Finansów, w drodze Obwieszczenia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (poz. 731), informuje nas o tym do jakiego pułapu radni mogą ustalać wysokość stawek podatkowych. Oznacza to, że faktyczne stawki określone przez samorządy nie mogą przekraczać stawek ustalonych przez Ministra Finansów w drodze Obwieszczenia. Z praktyki wynika jednak, że organy podatkowe zazwyczaj ustalają faktyczne stawki podatku od nieruchomości na poziomie stawek maksymalnych.

Jakie będą stawki podatku od nieruchomości w 2023 roku – czyli o ile więcej kwoty podatku będziemy musieli uiścić z własnej kieszeni?

Zasady ustalania stawek podatku od nieruchomości określają przepisy art. 5 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1452; w dalszej części artykułu: PodLokU).

Poniższa tabela stanowi zestawienie porównawcze wysokości maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w roku 2022 oraz nadchodzącym roku 2023:

 
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Ustawowe stawki maksymalne
w 2022 r.
Ustawowe stawki maksymalne
w 2023 r.
 
Wzrost
GRUNTY
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,03 zł od 1 m2 powierzchni 1,16 zł od 1 m2 powierzchni 0,13 zł
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5,17 zł od 1 ha powierzchni 5,79 zł od 1 ha powierzchni 0,62 zł
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,54 zł od 1 m2 powierzchni 0,61 zł od 1 m2 powierzchni 0,07 zł
grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9.10.2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,40 zł od 1 m2 powierzchni 3,81 zł od 1 m2 powierzchni 0,41 zł
BUDYNKI LUB ICH CZĘSCI
budynki mieszkalne 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,11 zł
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,04 zł
budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 1,43 zł
budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,62 zł
budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 1,03 zł
od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 PodLokU.

 

Kiedy należy zapłacić podatek od nieruchomości w 2023 roku?

Osoby fizyczne zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości w 2023 roku będą miały możliwość dokonania opłaty w czterech ratach tj.:

 1. I rata – do dnia 15 marca 2023 roku,
 2. II rata – do dnia 15 maja 2023 roku,
 3. III rata – do dnia 15 września 2023 roku,
 4. IV rata – do dnia 15 listopada 2023 roku

UWAGA! – należy pamiętać, że płatności w przedmiocie podatku od nieruchomości nie można podzielić na raty, gdy kwota podatku jest niższa niż 100,00 zł. Wówczas nastąpi konieczność płatności jednorazowej.

WSKAZÓWKA! – Obowiązek podatkowy, zgodnie z ustawą PodLokU, powstaje wraz z pierwszym dniem kolejnego miesiąca po nabyciu lub rozpoczęciu użytkowania nieruchomości. Przykładowo – w przypadku, gdy do nabycia nieruchomości doszło dnia 15 czerwca, obowiązek podatkowy powstaje dnia 1 lipca. Natomiast, w przypadku obowiązku podatkowego dla nowo wybudowanych obiektów budowlanych – moment powstania obowiązku podatkowego przypada na dzień 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa budynku lub budowli została zakończona albo – w przypadkach, w których budowa nie została jeszcze zakończona – w roku, w którym rozpoczęto użytkowanie obiektu budowlanego przed jego ostatecznym wykończeniem.

Kto nie musi płacić podatku od nieruchomości w 2023 roku?

Co do zasady do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązany jest właściciel, posiadacz samoistny oraz użytkownik wieczysty nieruchomości. W niektórych przypadkach obowiązek zapłaty dotyczy też posiadacza (np. dzierżawcy, najemcy) nieruchomości należącej do samorządu lub Skarbu Państwa.

Ustawa PodLokU zawiera jednak szereg zwolnień w zakresie zobowiązania do zapłaty podatku od nieruchomości. Poniżej przedstawiamy przykładowe podmioty, które ustawowo zostały zwolnione z obowiązku zapłaty podatku. Są to m.in.:

 1. instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,
 2. żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego,
 3. grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 4. położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 5. grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 6. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
 7. grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych.

 

Irmina Rudnicka, Prawnik, Maxon Nieruchomości

 

Other news