– Mogę kupić pańskie mieszkanie, ale za pięć miesięcy, zrezygnuje pan z jego ogłaszania? – Zrezygnuję, ale po podpisaniu umowy przedwstępnej.

Podpisanie umowy przedwstępnej dla wielu osób jest tożsame z brakiem zaufania do drugiej strony przystępującej do transakcji. Tak po części rzeczywiście jest, przy czym nie chodzi tu o zakładanie złej woli, lecz o wypadki losowe od drugiej strony po prostu niezależne. W sytuacji, gdy kupujący nie może od razu przystąpić do podpisania przyrzeczonej umowy kupna mieszkania, np. z powodu nieposiadania dostatecznych środków finansowych w danym momencie, bardzo często znajduje zastosowanie umowa przedwstępna. Stanowi ona dobre zabezpieczenie dla obydwu stron. Kupujący może spać spokojnie, wiedząc, że rezerwuje sobie zakup wymarzonej nieruchomości, zaś sprzedający minimalizuje ryzyko zwykłych deklaracji chęci zakupu jego mieszkania pozostających bez pokrycia. Warto również zaznaczyć, że kupujący może wpisać roszczenie z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej do działu III księgi wieczystej, co stanowi dla niego dodatkowe zabezpieczenie transakcji.

Konstrukcja umowy

W umowie przedwstępnej znajdziemy oprócz danych osób przystępujących do transakcji również dokładny opis nieruchomości (jej adres, numer Księgi Wieczystej), a także ustaloną cenę i sposób płatności. W „preludium" do umowy finalnej nie powinno również zabraknąć informacji o wysokości zadatku lub zaliczki. PRZYPOMNIJMY: zaliczkę i zadatek łączy przeznaczenie – wpłacane są na poczet wykonywanej w przyszłości umowy. Podstawową rolą zadatku jest jednak ewentualna rekompensata za niewywiązanie się z postanowień umowy przez jedną ze stron, biorących udział w transakcji. Gdy jedna ze stron nie wykona umowy, druga ma prawo od niej odstąpić, zatrzymując zadatek. Warto zaznaczyć, że strona wręczająca zadatek może żądać dwukrotności wysokości zadatku, jeżeli rozwiązanie umowy nie wynika z jej winy. Zaliczka natomiast jest częścią ceny nieruchomości. Jeśli do zawarcia umowy przyrzeczonej nie dojdzie z powodu okoliczności, za które  żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, zadatek powinien zostać zwrócony. Po więcej informacji zapraszamy na stronę https://maxon.pl/zadatek-a-zaliczka. Umowa przedwstępna to również odpowiednie miejsce na zapis informacji o dacie wydania lokalu (nie jest ona zawsze tożsama z datą sprzedaży) czy też wyposażeniu mieszkania w momencie jego odbioru przez kupującego.

Data umowy przyrzeczonej

Kwestia podawania w umowie przedwstępnej terminu umowy ostatecznej nie jest regulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Pamiętajmy jednak, że zgodnie z art. 389 § 2 k.c. nie będziemy mogli żądać zawarcia umowy przyrzeczonej, jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie wyznaczymy terminu zawarcia umowy ostatecznej. Postarajmy się zatem sprecyzować tę datę od razu i uwzględnić ją w treści umowy przedwstępnej (możemy zapisać konkretną datę umowy przyrzeczonej lub wyznaczyć termin, do którego taka umowa powinna zostać podpisana).

Koszty umowy

Umowę przedwstępną najlepiej zawrzeć w formie aktu notarialnego (większa moc dowodowa umowy). Koszty jej sporządzenia ponosi kupujący, ale fakt ten nie powinien stanowić argumentu przeciw przystępowaniu do takiej umowy. Przy uzgadnianiu treści i warunków umowy przedwstępnej warto skorzystać z pomocy pośrednika nieruchomości prowadzącego sprzedaż lub kupno naszego mieszkania. Pamiętajmy, że pośrednicy mogą pochwalić się preferencyjnymi ustaleniami co do taksy notarialnej w kancelariach, z którymi na co dzień współpracują. Rozdzielenie taksy na umowę przedwstępną i przyrzeczoną może w ogóle nie zwiększyć kosztów nabycia przez nas nieruchomości.

Other news