31 października 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Będzie mieć znaczący wpływ na pracę pośredników nieruchomości.

Polska ustawa AML powstała jako rezultat implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2015/849.

Zgodnie z ustawą, pośrednicy nieruchomości należą do grupy instytucji obowiązanych (czyli takich, których  produkty lub usługi mogące być wykorzystane wbrew ich przeznaczeniu do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu). Lista kategorii instytucji obowiązanych znajduje się w art. 2 ust. 1 ustawy.

Instytucje obowiązane podlegają kontroli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Zakres kontroli dotyczy stopnia wypełnienia obowiązków w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Co ustawa AML oznacza to dla pośredników nieruchomości? 


Zgodnie z ustawą, instytucje obowiązane, w tym pośrednicy nieruchomości: 

Do środków bezpieczeństwa finansowego, stosowanych przez instytucje obowiązane wobec swoich klientów należą:

Oznacza to, że każde biuro pośrednictwa w zakresie nieruchomości podjąć powinno następujące kroki: 

Kwiecień 2021 – wprowadzenie ważnej dla pośredników poprawki art. 2 pkt 18 


Zgodnie z poprawką dotyczącą art. 2 pkt 18 ustawy, doprecyzowana została definicja pośrednika w obrocie nieruchomościami zgodnie z w/w dyrektywą i wyłączenie z tej definicji pośrednictwa wynajmu i dzierżawy nieruchomości, których miesięczny czynsz jest mniejszy niż równowartość 10 tys. euro.

Dla pośredników nieruchomości oznacza to wyłączenie znacznej liczby transakcji z konieczności stosowania wymogów ustawy, w tym identyfikacji i oceny ryzyka prania pieniędzy/finansowania terroryzmu, weryfikacji klientów, weryfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz przeprowadzania szeregu innych czynności w celach związanych z ustawą.

Powyższa poprawka została wprowadzona do ustawy dopiero przez Senat, na wniosek Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości z inicjatywy i przy wsparciu merytorycznym Prezesa Zarządu MAXON Nieruchomości, pana Janusza Irackiego.

Nowelizacja z 31 października

Nowelizacja nakłada na pośredników nieruchomości (oraz pozostałe instytucje obowiązane) szereg dodatkowych obowiązków, m.in.: 

Możliwe kary za niestosowanie przez pośredników procedur AML:

Other news