Protokół zdawczo-odbiorczy to dokument, który sporządza się w momencie przekazywania nieruchomości lub lokalu mieszkalnego z rąk sprzedającego do rąk nabywcy. Protokół ten stanowi podsumowanie stanu nieruchomości i stanowi dowód, że przekazanie nastąpiło w sposób zgodny z umową między sprzedającym a nabywcą.

Protokół zdawczo-odbiorczy to dokument, który sporządza się w momencie przekazywania nieruchomości lub lokalu mieszkalnego z rąk sprzedającego do rąk nabywcy. Protokół ten stanowi podsumowanie stanu nieruchomości i stanowi dowód, że przekazanie nastąpiło w sposób zgodny z umową między sprzedającym a nabywcą.

W protokole zdawczo-odbiorczym zawiera się informacje dotyczące m.in. stanu technicznego nieruchomości, jej wyposażenia, stanu prawnego oraz ewentualnych ustaleń między sprzedającym a nabywcą, np. dotyczących terminów przekazania kluczy.

Protokół ten sporządza się zazwyczaj w obecności obu stron - sprzedającego i nabywcy. Obydwie strony podpisują protokół jako potwierdzenie przekazania nieruchomości w danym stanie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń, które nie zostały wymienione w umowie, nabywca ma prawo zażądać ich usunięcia lub otrzymania zniżki na cenę nieruchomości.

Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi ważny dokument, ponieważ może być wykorzystywany w razie ewentualnych sporów między sprzedającym a nabywcą. Dlatego ważne jest, aby przeprowadzenie zdawczo-odbiorcze odbyło się dokładnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki właściwie przygotowanemu zapobiegniesz również ewentualnym pretensjom związanym z wykryciem usterek już po przekazaniu kluczy. 

Warto w nim zawrzeć następujące elementy: 
• data i miejsce sporządzenia
• określenie, jakiego lokalu protokół  dotyczy;
• wskazanie na akt notarialny kupna i sprzedaży nieruchomości
• opis stanu technicznego lokalu  
• aktualny stan liczników (gaz, energia elektryczna i woda) w momencie przekazywania mieszkania.

Profesjonalny pośrednik przygotuje protokół zdawczo-odbiorczy i dopilnuje związanych z tym formalności, także kwestii przepisania umów z gestorami mediów na nowego nabywcę.

Other news