Księga Wieczysta przedstawia stan prawny nieruchomości, a informacje w niej zawarte powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym. Nie zawsze jednak tak jest pomimo, że wpisów do Księgi Wieczystej dokonuje się w ściśle określonej procedurze i na ściśle określonych wzorach wniosków.

 

Rodzaje błędów

Błędy w Księgach Wieczystych dzielą się na dwa rodzaje. Błędy proste wynikające z oczywistych i zwykłych błędów pisarskich, zwanych usterkami i błędów merytorycznych już znacznie poważniejszych. O ile procedura sprostowania błędu pisarskiego jest prosta i szybka, o tyle poprawa błędów merytorycznych wymaga zupełnie innego postępowania.

Proste błędy, sprostowanie usterek

Proste błędy, zwykle pisarskie najczęściej powstają w chwili wprowadzania treści do Księgi Wieczystej z poprawnie wypełnionego wniosku. Najczęściej są to błędy literowe bądź cyfrowe.  Nie są to błędy merytoryczne, więc nie mają wpływu na merytoryczną zawartość Księgi Wieczystej i nie powodują braku zgodności zapisów w Księdze Wieczystej ze stanem rzeczywistym.

Wniosek o sprostowanie księgi wieczystej

Warto jednak zadbać o to, żeby w Księdze Wieczystej nie występowały nawet proste błędy, a gdy je się zauważy, należy jak najszybciej złożyć wniosek do właściwego Sądu Wieczystoksięgowego o ich poprawienie. Dlaczego jest to tak ważne? Otóż przy sprzedaży nieruchomości osoba Kupująca, zwróci uwagę na takie błędy i może zażądać ich sprostowania, co może potrwać nawet kilka tygodni, a to wydłuży cały proces sprzedaży nieruchomości. Z punktu widzenia notariusza błąd taki nie jest przeszkodą w zawarciu umowy sprzedaży, gdyż nie jest to błąd merytoryczny i nie powoduje on żadnych komplikacji prawnych dla strony Kupującej. Notariusz w akcie notarialnym po prostu opisuje taki stan rzeczy i wszelkie zmiany zapisane w akcie notarialnym są następnie nanoszone przez Sąd. Jednakże czasami Kupujący chcą, żeby Księga Wieczysta była w idealnym stanie przed dokonaniem transakcji.

Jak zatem postąpić w przypadku błędów prostych (usterek)? Najprościej jest wystąpić z podaniem (wnioskiem) do Sądu dokładnie opisując błąd, a jeżeli osoba składająca podanie dysponuje dokumentami potwierdzającymi dany błąd, najlepiej dołączyć kopie tych dokumentów do wniosku. Może to przyczynić się do szybszego załatwienia sprawy.

Sąd, pomimo, że jest to podanie (wniosek) o sprostowanie zazwyczaj prostego błędu pisarskiego, ma obowiązek zbadania sprawy i wydania postanowienia o jego sprostowaniu.

Podanie (wniosek) o poprawienie omyłki nie jest tożsame z wnioskiem o wpis do Księgi Wieczystej i jest bezpłatne.

Błędy merytoryczne i ich poprawienie

Błędy merytoryczne w Księdze Wieczystej to błędy poważne, które należy wyprostować, a bez ich poprawienia notariusz nie dopuści do podpisania umowy sprzedaży. Do błędów merytorycznych należy zaliczyć przede wszystkim błędnie wprowadzone przez sąd imiona i nazwiska współwłaścicieli nieruchomości, błędnie wprowadzone daty urodzin współwłaścicieli czy też błędy w zakresie oznaczenia samej nieruchomości. W tym przypadku zapisy Księgi Wieczystej nie zgadzają się ze stanem faktycznym stanem prawnym.

Po zauważeniu takich błędów należy jak najszybciej zwrócić się do Sądu z wnioskiem o uzgodnienie zapisów w Księdze Wieczystej ze stanem faktycznym i obowiązkowo dołączyć do wniosku dokumenty, które pozwolą Sądowi na poprawienie zapisów w Księdze Wieczystej.

Większy problem pojawi się w chwili, gdy błędy w Księdze Wieczystej będą wynikać z błędów powstałych np. w akcie notarialnym. Wówczas należy zwrócić się do notariusza, który sporządzał dokument o jego sprostowanie. Jeżeli błąd ten powstał na etapie sporządzania aktu notarialnego, wówczas poprawiony akt notarialny wraz z wnioskiem składa do Sądu notariusz.

Podsumowując należy podkreślić, że Właściciel nieruchomości powinien dbać o zapisy w Księdze Wieczystej tak, aby były one zgodne ze stanem prawnym nieruchomości, gdyż może to spowodować wydłużenie czasu zbycia nieruchomości.

Other news