31.08.2015 r.

Przed zakupem działki należy bezwzględnie sprawdzić, czy dany teren objęty jest MPZP, czy też niezbędne będzie wystąpienie o wydanie Warunków Zabudowy.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) to źródło prawa miejscowego. To treść uchwały rady gminy, której integralną częścią jest rysunek stanowiący jej załącznik.

Uchwalony przez radę gminy MPZP daje nam wiedzę o tym, jakie przeznaczenie ma dany teren i co możemy na nim wybudować. Określa między innymi, jaki procent terenu możemy zabudować, jaki procent powierzchni powinien pozostać biologicznie czynny, ile kondygnacji lub do jakiej wysokości dopuszczalna jest zabudowa.

MPZP może zawierać bardzo szczegółowe regulacje, np. kąty nachylenia dachów, wysokość ogrodzeń, materiał, z jakiego może być wykonane ogrodzenie, a nawet wysokość podmurówki pod płot. Plan należy zatem potraktować poważnie i zapoznać się z nim niezwykle wnikliwie. To od niego zależy realizacja naszych założeń i marzeń (możliwość wybudowania domu z płaskim dachem i ogrodzonego kamiennym murem czy też pensjonatu wypoczynkowego w góralskim stylu).

W MPZP określa się obowiązkowo następujące parametry:
1) Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
3a) Zasady kształtowania krajobrazu.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej.
5) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
6) Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy
i gabaryty obiektów.
7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.
8) Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.
9) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej.
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
12) Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę planistyczną.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ o zakupie działki bez MPZP